do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin Akcji Promocyjnej „ Bon podarunkowy 500 PLN ”

Regulamin Akcji Promocyjnej „ Bon podarunkowy 500 PLN"

 § 1. Określenie Organizatora

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Bon podarunkowy 500 PLN ”, zwanej dalej Promocją, jest spółka pod firmą: Ledrin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 6A, 20 – 277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000085721; posiadająca numer NIP: 7122306324 i numer REGON: 430859991, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora (https://e-daag.com.pl/).

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od dnia 01.04 do dnia 30.09. 2024r.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego+ (tj. osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora. 

 

§ 4. Cel Promocji

Celem Promocji jest promowanie produktów Organizator poprzez ich sprzedaż w obniżonej cenie z uwagi na udzielony rabat.

§ 5. Zasady Promocji

1. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnikowi, który:

a) spełnia warunki promocji oraz

b) dokona w terminie od dnia 01.04 od godziny 00:00:01 do dnia 30.09 do godziny 23:59:59

w sklepie internetowym Organizatora zakupu dowolnego produktu o wartości nieprzekraczającej 500 zł (słownie: pięćset złotych), oraz

c) wpisze w wyznaczonym miejscu podczas finalizacji zamówienia kod rabatowy otrzymany od Organizatora składający się z liter, cyfr i znaków specjalnych.

przysługiwać będzie rabat na zakupy, na zasadach określonych w ust. 2.

2.Kod rabatowy uprawnia do dokonania zakupu jednego produktu z rabatem wynoszącym 500 zł. Kod rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie przy zakupie jednego produktu o wartości nieprzekraczającej 500 zł. Uczestnik, chcący wykorzystać kod rabatowy, może – w ramach jednego zamówienia – dokonać zakupu wyłącznie jednego produktu.

3. Rabat, o którym mowa w ustępach poprzedzających, należy wpisać w trakcie składania zamówienia w polu „ Uwagi do zamówienia”

4. Jeżeli kod rabatowy wykorzystany zostanie na zakup produktu o wartości niższej niż 500 zł, wówczas Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę różnicy pomiędzy 500 zł a wartością produktu. Uczestnik nie będzie mieć również możliwości ponownego wykorzystania kodu rabatowego – niewykorzystana kwota rabatu przepada w przypadku jej niewykorzystania przy zamówieniu, podczas którego użyto kodu rabatowego po raz pierwszy.

5. Promocja dotyczy produktów nabytych w sklepie internetowym Organizatora.

6. Niniejsza Promocja obowiązuje na produkt przeceniony natomiast nie łączy się innymi kodami otrzymanymi w ramach promocji.

§ 6. Zakupy w sklepie internetowym Warunki zakupu w sklepie internetowym są określone w regulaminie sklepu na stronie internetowej Organizatora Promocji.

Regulamin dostępny pod adresem: https://e-daag.com.pl/pl/i/Regulamin-sklepu-internetowego-4.0/71 .

§ 7. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy od umowy zawartej na odległość

1. W przypadku odstąpienia w całości i od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej w oparciu o art. 27 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu/produktów i przesłania ich na adres rejestrowy Organizatora.

2. Wszelkie koszty związane ze zwrotem produktów po złożeniu przez Uczestnika Akcji oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w całości lub w części, ponosi Uczestnik Akcji.

3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej w całości, zważywszy na fakt, że wartość zamówienia po rabacie wynosić będzie każdorazowo 0 zł, Organizator nie dokona na rzecz Uczestnika zwrotu jakichkolwiek kwot.

4. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej w całości, Uczestnikowi nie przysługiwać będzie względem Organizatora roszczenie o zapłatę równowartości kodu rabatowego, równowartości zwracanego produktu. Nadto, Uczestnik nie będzie mógł ponownie skorzystać z tego samego kodu rabatowego, ani też nie będzie mógł żądać ponownego przyznania kodu rabatowego.

5. Postanowienia § 7 ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy sprzedaży w oparciu o art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 8. Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób składających reklamacje związane z Promocją jest spółka pod firmą: Ledrin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 6A, 20 – 277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000085721; posiadająca numer NIP: 7122306324 i numer REGON: 430859991.

2. Dane osobowe Uczestników, tj. dane wskazane w formularzu zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, w celach sprawozdawczości podatkowej oraz w celu realizacji zamówień. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach sprawozdawczości podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe osób składających reklamacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne dane osobowe podane w treści reklamacji, będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią.

4. Dane osobowe Uczestników oraz osób składających reklamacje mogą być także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów gospodarczych.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a w przypadku osoby składającej reklamację – niezbędne do ustosunkowania się do niej i przekazania odpowiedzi. Niepodanie wymaganych danych przez Uczestników powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Promocji, a w przypadku osoby składającej reklamację – brak możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: sklep@daag.com.pl.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji, będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii, b)

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

10. Osoby, których dane są przetwarzane mogą realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

11. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

14. Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na piśmie bądź drogą mailową na adres sklep@daag.com.pl o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w dowolnej, wybranej formie, przy czym – celem przyspieszenia rozpoznania reklamacji Organizator rekomenduje składanie reklamacji: na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres: sklep@daag.com.pl

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa Uczestników Akcji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu internetowego Organizatora Promocji.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

2. Dodatkowe informacje o Promocji będą udzielane telefonicznie (81 718 74 47) od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15: 00 oraz mailowo (sklep@daag.com.pl).

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile Zmiana Regulaminu Akcji Promocyjnej może nastąpić z następujących przyczyn:


a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce mających
wpływ na treść Regulaminu Akcji Promocyjnej,
b) zmian technicznych w ramach Sklepu lub jego funkcjonalności, zmian technicznych w ramach Sklepu lub jego funkcjonalności,
c) zmiany zakresu Programu Lojalnościowego, zmiany zakresu Programu Lojalnościowego,
d) zmian redakcyjnych lub językowych, zmian redakcyjnych lub językowych,
e) zmian organizacyjnych, zmian organizacyjnych,
f) ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności ,ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności,
g) ze względów bezpieczeństwa i ochronę względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności. y prywatności.


5. O zmianach dokonanych w niniejszym regulaminie Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązanej z kontem w Sklepie internetowym, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie- chyba, że co innego wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium